ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกหัวใจ

นพ.องค์การ คมสัน

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด หัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจ

นพ.รวิภาส วงศ์หิรัญเดชา

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ดลลักษณ์ พูลเกษม

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.พรพิมล วิจิตรชัยศิลป์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.นิธินันท์ ฉิมพาลี

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ

นพ.ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ

นพ.ยวดยง เธียรตระวัน

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด หัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือด

นพ.สุขุม เตชะสกุลเจริญ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.วิสิทธิ์-ชั้นประเสริฐภิญโญ

นพ.วิสิทธิ์ ชั้นประเสริฐภิญโญ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด