ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกสูตินรีเวช

พญ.วาทินี สนธิรติ

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.ตาวัน ประภัสพงษา

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ.ชวลิต วิวิทยาสิน

นพ.ชวลิต วิวิทยาสิน

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งวิทยานรีเวช

พญ.พุทธพร ทองพนัง

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์