ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.สยาม เลิศพิทักษ์สินชัย

ความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.เชอรี่วิน คงมา

ความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ชีวรัตน์ ปราสาร

อาชีวเวชศาสตร์ป้องกัน

พญ.อินทิรา เทวตา

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.ทศพร เอกปรีชากุล

นพ.ทศพร เอกปรีชากุล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
แพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

นพ.พุชฌงค์ แซ่โต๋ว

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)
แพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

นพ.ทัศนพงษ์ สกาว์วัฒนานนท์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป, อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด