ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกศัลยกรรม

นพ.จักรรินทร์ สุชาคโร

น.ต.นพ. จักรรินทร์ สุชาคโร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ.รพีพรรณ ณ น่าน

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.สราวุธ ฐานะวุฑฒ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.ศานิตย์ นาวิกบุตร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

พล.ร.ต.นพ. ต้น คงเป็นสุข รน.

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก , ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม

รศ.นพ.พุทธิพร เย็นบุตร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม

นพ.จักรี ธัญยนพพร

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ , รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

รศ.พญ.นภัสถ์ ธนะมัย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา

รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์

นพ.ศิระ เลาหทัย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ.รวินทร์ สวนาพร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.ไพบูรย์ ศรีพงษ์สาร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ.จุฑาภรณ์ พลายจั่น

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา
พลโท ศ.คลินิก นพ.ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา