ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกทันตกรรม

ทพ.จรินทร์ บุษกรเรืองรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.กณิศา จันทโรธร

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.พรเลิศ ตัณฑสุวรรณเลิศ

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ดวงฤดี วงศ์เทียมชัย

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วัชรี ปิตุวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.สรรพชุดา ใช้เจริญ

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ศศิประภา พงศ์รุจิกร

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ธนา จูระมงคล

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ทพญ.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.เมธิณี ธรรมาจักร์กุล

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ.วัลลภ สุวรรณมโน

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตกรรมรากเทียม

ทพญ.พีรภรณ์ วนาภิรมย์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรากเทียม

ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธุ์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมคลองรากฟัน

ทพญ.ธีมน จงเฟื่องปริญญา

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมปริทันต์

ทพญ.รัชนีพันธ์ วัฒนธรรม

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมปริทันต์

ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมการบดเคี้ยว ขากรรไกร ความเจ็บปวดของใบหน้า

ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.พรหทัย เลียวสายทอง

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน