ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกจักษุ

นพ.จตุพร ดวงพัตรา

ความเชี่ยวชาญ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

พญ.อภิฤดี ชูปรีชา

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

นพ.ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์ส

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์

ความเชี่ยวชาญ : จักษุแพทย์เด็กตาเขประสาทจักษุ

พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างทางตา