พญ.กิตติยา ดีวงกิจ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

53789

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2559 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2565 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ผลงานวิชาการ

– นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ ePoster presentation ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในงาน the 27th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) ปี 2562
– ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง Secondary postpartum hemorrhage: Incidence, etiologies, and clinical courses in the setting of a high cesarean delivery rate (March 1, 2022) ในวารสารวิชาการ PLOS ONE

รางวัลและเกียรติยศ

– ได้คะแนนสูงสุดในการสอบภาคปฏิบัติ (Objective Structured Practical Examination, OSPE) วิชา Endocrine System and Metabolism ปีการศึกษา 2555
– เข้าร่วมโครงการ “ทุนสนับสนุนนักศึกษาแพทย์เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ” International Affairs Faculty of Medicine, Prince of Songkla University) ในระดับ Clinical Clerkship Course เพื่อศึกษาดูงาน ที่ Pusan National University School of Medicine, Pusan National University Yangsan Hospital ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2557
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัย) ประเภท Oral presentation ในงานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 35 (Healthcare Challenges in the disruptive era) ปี 2562
– ผลการสอบวิจัยได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในการสอบเพื่อขออนุมัติ วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2565

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อังคาร
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พุธ
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อังคาร
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พุธ
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top