ทพญ.สริดา อนันตาวระ

สาขาความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมหัตถการ

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

8981

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2548 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2554 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2554 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top