นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด , หัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

43537

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
2564 ประกาศณียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผลงานวิชาการ

• Wiriyatanakorn S, Mukdadilok A, Kantachuvesiri S, Mekhora C, Yingchoncharoen T. Impact of self-monitoring of salt intake by salt meter in hypertensive patients: A randomized controlled trial (SMAL-SALT). J Clin Hypertens (Greenwich). 2021 Oct;23(10):1852-1861.
• Wiriyatanakorn S, Sungkanuparph S. Switching Tenofovir/Emtricitabine/Efavirenz (TDF/FTC/EFV) to TDF/FTC/Rilpivirine vs Continuing TDF/FTC/EFV in HIV-Infected Patients With Virological Suppression: A Randomized Controlled Trial. Open Forum Infect Dis. 2019 Jun 26;6(7):ofz297.
• Limpijankit T, Vathesatogkit P, Matchariyakul D, Wiriyatanakorn S, Siriyotha S, Thakkinstian A, Sritara P. Causal relationship of excess body weight on cardiovascular events through risk factors. Sci Rep. 2022 Mar 28;12(1):5269.

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อังคาร
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อังคาร
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top