ศูนย์จักษุ และเลสิค

ศูนย์จักษุและเลสิค

   ให้บริการรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตาอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยี สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  •  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอประสาทตา (Retina)
  •  ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (Cataract)
  •  ตรวจรักษาภาวะสายตาสั้น ยาว ด้วยการทำเลสิค (Lasik)
  •  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต้อหิน (Glaucoma)
  •  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอุบัติเหตุตาทุกประเภท (Ocular Trauma)
  •  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตา (Cornea)
  •  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในเด็ก (Pediatric Eye)
  •  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจักษุประสาทวิทยา (Neuroophthalmology)
  •  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาอักเสบ (Uveitis)