Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช

 ให้การบริการตรวจรักษาโรคของสุภาพสตรี ตั้งแต่การตรวจทั่วไป ตลอดจนถึงการตรวจหามะเร็งปากมดลูก และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นการวินิจฉัยป้องกันในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการรับผู้ที่มาฝากครรภ์ ตรวจผู้ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ผู้ที่ตั้งครรภ์ผิดปกติรวมถึงความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตลอดจนรักษาภาวะผู้ที่มีบุตรยากโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

  •  การรักษาโรคด้านอนามัยสตรี
  •  การฝากครรภ์และการคลอด
  •  การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์
  •  การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก