สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต SCB

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (เฉพาะบัตรเครดิตที่ชำระเต็มจำนวน) ณ โรงพยาบาลปิยะเวท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลปิยะเวท

  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  •  เงื่อนไขเป็นตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ธนาคารมิได้มีความรับผิดชอบ หรือ ต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้บริการ กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  •  ธนาคารและโรงพยาบาลปิยะเวทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและโรงพยาบาลปิยะเวทเป็นที่สุด

หมายเหตุ :
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2565

Scroll to Top