นพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Rehabilitation Medicine

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

27396

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2553 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top