ทพญ.รัชนีพันธ์ สันติวัฒนธรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ

ปริทันตวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรรมปริทันตวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

967

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2518 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2519 สาธารณสุขศาสตร์ศาตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2530 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2530 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมปริทันตวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
09.00-16.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
09.00-16.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top