• โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และโรงพยาบาลยังได้รับ การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยมาตราฐานสากล (JCI : The Joint Commission International)

 • โรงพยาบาลปิยะเวท ยังมีความพร้อมทางด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์ และศักยภาพของ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่ละสาขา ซึ่งในปัจจุบันนี้เราเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เข้ามาทำการรักษา เพื่อรองรับการรักษาที่จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรักษาเฉพาะโรค จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ไม่มีเทคโนโลยีฯ และแพทย์รองรับในการรักษาอย่างเพียงพอ

สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลปิยะเวท

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ด้วยคุณภาพระดับสากล

พันธกิจ
1. ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศอย่างเป็นองค์รวม สร้างประสบการณ์การดูแลที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ
2. เพิ่มศักยภาพบุคคลากรของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบริการ
3. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดี

ค่านิยม H.E.A.R.T
H : Holistic : บริการแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
E : Excellent : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
A : Accountability : รับผิดชอบต่อหน้าที่ วัดผลได้
R : Result Oriented : มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน
T : Team Work : ทำงานเป็นทีม

ศูนย์รักษาโรงพยาบาลปิยะเวท
 • ศูนย์อายุรกรรม
 • ศุนย์มะเร็ง
 • ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
 • ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • ศูนย์โรคการนอนหลับ
 • ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • ศูนย์กลืนแร่ไอโอดีน
 • ศููนย์หัวใจ
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ศูนย์กุมารเวชกรรม
 • ศูนย์ศัลยกรรม
 • ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน
 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
 • ศุนย์หู คอ จมูก
 • ศูนย์สูตินรีเวช
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์เลสิก
 • ศูนย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผู้มีบุตรยาก
 • ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศูนย์รังสีวินิจฉัย
 • ศูนย์วิสัญญีวิทยา
 • ศูนย์แพทย์แผนจีน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ : การฝึกฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ (Robot-Assisted Therapy)

นวัติกรรมใหม่ทางการฟื้นฟูการเคลื่อนไหว นวัตกรรมใหม่ทางการรักษาที่จะช่วยฟื้นฟูและเสริมการทำกายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคทาง ระบบประสาทหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หุ่นยนต์จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกการเคลื่อนไหวในแต่ละส่วนของร่างกายได้ในรูปแบบที่ต้องการ แม้ว่า ในความเป็นจริงผู้ป่วยจะยังไม่สามารถเคลื่อนไหวในลักษณะนั้นๆ ได้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น การเดิน เป็นต้น การที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและหุ่นยนต์ ยังช่วยให้ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจในการฝึก สามารถทำการฝึกได้มากขึ้น รวมทั้งมีแรงช่วยจากหุ่นยนต์ ที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถทำการเคลื่อนไหวไปได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการฝึกมากขึ้น ซึ่งรูปแบบของการฝึก สามารถปรับให้เข้ากับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแตกต่างกันไปในแต่ละราย

คุณภาพ การรับรองมาตรฐาน
The Joint Commission International (JCI)

เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลทั่วโลกโดยข้อกำหนดของ JCI นั้นตั้งอยู่บนแนวทางการรักษาที่เป็นเลิศและเป็นสากลครอบคลุมทุกมิติการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ผู้ประเมินคุณภาพของ JCI จะทำการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วย

Hospital Accreditation (HA)

เป็นการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเช่นเดียวกับ JCI แต่รับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากลตามมาตรฐานของ JCI และ HA ควบคู่กัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลปิยะเวทมีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

บรรยากาศภายในโรงพยาบาลปิยะเวท
Scroll to Top