นพ.ภูริช ประณีตวตกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โรคกล่องเสียง , ความผิดปกติของสายเสียง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

17183

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2534 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2542 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Laryngology, Care of the Professional Voice, The American Institute for Voice and Ear Research, USA

วุฒิบัตร

2542 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2547 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา Laryngology, Care of the Professional Voice

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
16.00-18.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
14.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
16.00-18.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
14.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top