ค้นหา แพทย์/แผนก

แผนกอายุรกรรม

พญ.รัชวัลย์ เทพาวัฒนาสุข

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.รวีนันท์ จงประเสริฐพร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.รุ่งทิพย์ บุญจนาถบพิธ

ความเชี่ยวชาญ : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

นพ.รัฐธร พนัสสรณ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป

แผนกหัวใจ

นพ.องค์การ คมสัน

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.รวิภาส วงศ์หิรัญเดชา

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ดลลักษณ์ พูลเกษม

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร

นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

แผนกศัลยกรรม

นพ.จักรรินทร์ สุชาคโร

น.ต. อ.นพ.จักรรินทร์ สุชาคโร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ.รพีพรรณ ณ น่าน

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.สราวุธ ฐานะวุฑฒ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป

แผนกสูตินรีเวช

พญ.วาทินี สนธิรติ

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. ตาวัน ประภัสพงษา

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.ชวลิต วิวิทยาสิน

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งวิทยานรีเวช

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน

ความเชี่ยวชาญ :ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นพ.ปารเมศ สุไลมาน

ความเชี่ยวชาญ :เวชศาสตร์การกีฬา

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

แผนกกุมารเวชกรรม

นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

พญ.ลลิตตา กุลวิทย์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

พญ.สิริขวัญ โคอิซูมิ

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

แผนกจักษุ

นพ.จตุพร ดวงพัตรา

ความเชี่ยวชาญ :จักษุวิทยา

พญ.อภิฤดี ชูปรีชา

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

นพ.ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.สยาม เลิศพิทักษ์สินชัย

ความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.ทศพร เอกปรีชากุล

นพ.ทศพร เอกปรีชากุล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ชีวรัตน์ ปราสาร

ความเชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์ป้องกัน

พญ.อินทิรา เทวตา

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว

แผนกทันตกรรม

ทพ.จรินทร์ บุษกรเรืองรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.กณิศา จันทโรธร

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.พรเลิศ ตัณฑสุวรรณเลิศ

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ดวงฤดี วงศ์เทียมชัย

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

แผนกเอ็กซเรย์

นพ.จีระวุฒิ วีระเศรษฐ์ศิริ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป

พญ.ปริณดา ชารี

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

แผนกฉุกเฉิน

พญ. ชนกานต์ ภิริยะกากูล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพ

นพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกวิสัญญีวิทยา

พญ.หนึ่งหทัย คุณานนท์

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

พญ.เมธินี ชาสมบัติ

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

พญ.มรกต แซ่ตั้ง

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

พญ.แพรพิไล จันทร์สว่างภูวนะ

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

แผนกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

นพ.ชาตรี แสงหิรัญวัฒนา

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก

พญ.จริยา หล่อวัฒนศิริกุล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก

นพ.วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก

นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก

แผนกแพทย์แผนจีน

พจ.ณรงค์ แซ่งุ่ย

แพทย์แผนจีนโรงพยาบาลปิยะเวท

พจ.ฐานิศา ติลกโชติพงศ์

แพทย์แผนจีนโรงพยาบาลปิยะเวท

พจ.ศศิภา ศิริรัตน์

แพทย์แผนจีนโรงพยาบาลปิยะเวท

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา

พญ. พิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : โรคผิวหนัง,เวศศาสตร์ความงาม

พญ. ภัทรา พิมลศานติ์

ความเชี่ยวชาญ : โรคผิวหนัง รวมถึงความผิดปกติของผมและเล็บ

พจ.ภัสศิกานต์ อนุรัตน์พานิช

ความเชี่ยวชาญ : การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

พจ.อาภัสร ขจิตศรีรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม