นพ.จีระวุฒิ วีระเศรษฐ์ศิริ

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Radiology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ภาพรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

22865

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2541 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2547 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาทั่วไป
2548 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
อังคาร
-
-
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
07.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
อังคาร
-
-
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
07.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top