นพ.จีระวุฒิ วีระเศรษฐ์ศิริ

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Radiology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ภาพรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

22865

ทักษาทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2541 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
07.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
07.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
อังคาร
-
-
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
07.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top