นพ.ปริญญา โลกโบว์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Emergency Medicine

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

52772

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2564 ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Provider)
– ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง (PALS Provider)
– ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพทารกแรกเกิด (NCPR)
– ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงส าหรับผู้บาดเจ็บรุนแรง (ATLS)
– ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพิษวิทยา ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top