น.อ.นพ.ประชิต ธีรศาสตร์ รน.

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7977

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2519 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2526 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.30-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันอังคาร
08.30-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันพุธ
08.30-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันพฤหัสบดี
08.30-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
08.30-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
08.30-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
08.30-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
08.30-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top