THR with navigator assist

THR with navigator assist


     การผ่าตัด ข้อสะโพกเทียม เพื่อรักษาข้อสะโพก เสื่อม หรือทรุด สามารถช่วยเหลือคนไข้ที่มีความเจ็บปวดที่ข้อสะโพก หรือมีอุปสรรคในการใช้ชีวิต จากปัญหาข้อสะโพกเสื่อม ได้ดีมาก คนไข้หลังผ่าตัดข้อสะโพกเทียมสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในเวลาไม่นาน ไม่มีความเจ็บปวดเหมือนเดิมอีก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

CAS ( computer assisted surgery )

     เป็นพัฒนาการเอา computer มา ช่วยเล็งและ กำหนดตำแหน่งการวางข้อสะโพก( navigate) ให้แม่นยำ ทำให้คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดได้ข้อสะโพกที่ดี สามาถใช้งานเหมือนคนปกติที่ไม่ได้ผ่าตัด ใช้ได้นาน ไม่ต้องผ่าต้ดซ้ำ

Scroll to Top