พญ.อภิชนา มหัทธนะพฤทธิ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

45820

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top