รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การกีฬา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

12262

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2533 แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2540 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine) University of Pittsburgh, USA

วุฒิบัตร

2533 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์
2540 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
13.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
13.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top