ผศ.นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

24267

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2549 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด Neurosonology, American Society of Neuroimaging, MN, USA
2550 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2548 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
2549 Certificate of Neurosonology, American Society of Neuroimaging
2550 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
16.30-18.30week 2,4
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-12.00week 1
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
16.30-18.30week 2,4
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-12.00week 1
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top