ผศ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การกีฬา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

25442

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2551 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2553 Observorship in Sports Medicine & Foot-Ankle Surgery, American Sports Medicine Institute, Birmingham, AL,USA
2555 Fellowship in Foot and Ankle Trauma & Reconstruction, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Germany
2555 Clinical Observorship in Orthopaedics & Traumatology, North District Hospital, Hong Kong, China
2556 Fellowship in Foot & Ankle Surgery, Zentrum für Fusschirurgie, Schulthess Klinik Zürich, SwitzerlanD
2556 Fellowship in Foot & Ankle Surgery, Groupe Chirurgical Republique & Clinique Des Alpes, Grenoble, France
2556 Clinical AttenDa
nt in Foot Surgery by Ilizarov MethoDology, Instituto Clinico Humanitas Rozzano, Italy
2556 Fellowship in Foot and Ankle Surgery, Instituto OrtopeDico Rizzoli of Bologna, Bologna, Italy
2557 Clinical Fellowship in Orthopaedic Foot & Ankle Surgery Royal College of Surgeons (Edinburgh) Avon OrthopaeDic Centre, North Bristol NHS Trust Bristol, UK
2560 Phd in Biomedical Engineering, Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

วุฒิบัตร

2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์
2551 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์
2557 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา Certificate in Sports Medicine & Foot-Ankle Surgery Certificate in Foot & Ankle Surgery

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top