ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์คลินิก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

31446

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2556 Research Fellowship Training Program in Clinical Nutrition, Boston University, MA, USA
2557 Clinical Fellowship Training Program in Clinical Nutrition and Bariatric Medicine, University of Alberta, Cannada
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top