นพ.อธิศ รัตนแสงสรวง

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

50719

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ประเทศไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
วันอังคาร
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
วันพุธ
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
วันเสาร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อังคาร
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พุธ
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
เสาร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top