นพ.ภควัต ตั้งจาตุรนต์รัศมี

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์คลินิก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41756

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top