พญ.ชวิศา บุณยวีย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

39265

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
2559 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-12.00week 2,4
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-12.00week 2,4
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top