พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

27120

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย
2550 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาตร์ สถาบันสุขด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันสุขด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2550 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
2556 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top