นาวาตรี อ.นพ.จักรรินทร์ สุชาคโร

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่งเฉพาะทาง,ศัลยศาสตร์ทั่วไป

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

25734

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2551 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2548 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
2551 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (OSAPS)
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS)
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางสหรัฐอเมริกา
– สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประเทศเกาหลีใต้ (APAAC)
– ผ่านการอบรมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง จากโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง แกรนด์ ประเทศเกาหลีใต้
– อดีตอาจารย์ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางและศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
– อดีตอาจารย์ศัลยแพทย์ทั่วไปและแพทย์ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
อังคาร
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
พฤหัสบดี
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
ศุกร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
เสาร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
อังคาร
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
พฤหัสบดี
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
ศุกร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
เสาร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top