นาวาตรี อ.นพ.จักรรินทร์ สุชาคโร

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่งเฉพาะทาง, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

25734

ทักษาทางภาษา

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา

2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2551 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

2548 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
2551 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (OSAPS)
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS)
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางสหรัฐอเมริกา
– สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประเทศเกาหลีใต้ (APAAC)
– ผ่านการอบรมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง จากโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง แกรนด์ ประเทศเกาหลีใต้
– อดีตอาจารย์ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางและศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
– อดีตอาจารย์ศัลยแพทย์ทั่วไปและแพทย์ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
วันอังคาร
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
วันพุธ
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
วันพฤหัสบดี
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
วันศุกร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
วันเสาร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
อังคาร
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
พฤหัสบดี
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
ศุกร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
เสาร์
07.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ชั้น 4
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top