นพ.มังกร อยู่เย็น

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurological Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

8198

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2519 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2526 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2526 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top