นพ.นเรนทร์ สันติกุลานนท์

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

31082

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี, กรุงเทพ, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2552 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
2557 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
11.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น M
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
11.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น M
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top