พญ.นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

37700

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2557 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
08.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
07.00-14.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
08.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
07.00-14.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top