นพ.พีรสิทธิ์ ตรีสุทธาชีพ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยาโรคลมชัก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

45568

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13.00-18.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันอาทิตย์
10.00-18.00 week 1,3 10.00-12.00 week 2,4
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
13.00-18.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อาทิตย์
10.00-18.00 week 1,3 10.00-12.00 week 2,4
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top