นพ.พีรสิทธิ์ ตรีสุทธาชีพ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยาโรคลมชัก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

45568

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
2565 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
13.00-18.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อาทิตย์
10.00-18.00 week 1,3 10.00-12.00 week 2,4
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
13.00-18.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อาทิตย์
10.00-18.00 week 1,3 10.00-12.00 week 2,4
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top