นพ.ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

35333

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2556 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พุธ
09.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พุธ
09.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top