ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกูล

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

7401

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2518 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2522 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2529 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2529 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัย อนุสาขา Pediatric Infectious Disease, Southwestern Medical Center, Da
llas, USA

วุฒิบัตร

2522 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
2529 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
2529 Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Pediatric Infectious Disease

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-12.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
09.00-13.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-12.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
09.00-13.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top