นพ.ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

38333

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
เสาร์
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
เสาร์
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top