พญ.พุทธพร ทองพนัง

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

39809

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย

วุฒิบัตร

2557 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17.00-19.00 week1,3,5
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17.00-19.00 week1,3,5
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top