พญ.พุทธพร ทองพนัง

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

39809

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
17.00-19.00 week1,3,5
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันอาทิตย์
Date
Time
Location
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17.00-19.00 week1,3,5
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top