พญ.รัชวัลย์ เทพาวัฒนาสุข

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

22795

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ไทย
2546 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันอังคาร
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพุธ
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพฤหัสบดี
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันศุกร์
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top