นพ.ศานิตย์ นาวิกบุตร

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

32778

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้าน สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2556 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top