นพ.สราวุธ ฐานะวุฑฒ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

22461

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2543 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2543 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top