พญ.ฌุมพรี ศุจิจันทรรัตน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาต้อหิน

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41726

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
2564 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top