พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

33495

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้าน สาขา กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2555 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
2557 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top