พญ.สุพพตา เมธารักษ์ชีพ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

47937

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา, กรุงเทพฯ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
08.00-12.00week 1,3
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00week 1,3
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top