พญ.สุพพตา เมธารักษ์ชีพ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

47937

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา, กรุงเทพฯ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
2565 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00week 1,3
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00week 1,3
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top