พญ.ตาวัน ประภัสพงษา

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

31254

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2553 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
07.00-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
07.00-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top