พญ.ทิพย์ญาดา ปภัสสรศิริ

สาขาความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

48137

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2565 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00week 2,4
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00week 2,4
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top