นพ.อัสพล ตันตะราวงศา

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

30226

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, กรุงเทพ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2553 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
14.00-18.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
14.00-18.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top