พญ.วิภา วรัญญูวงศ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

50681

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาตร์ โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
2565 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
17.00-20.00 week 1,3,5
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
17.00-20.00 week 1,3,5
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top