นพ.วรวรุตม์ จันเจือมาศ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

33818

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2555 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-16.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อังคาร
07.30-15.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พฤหัสบดี
07.30-15.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
ศุกร์
07.30-16.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
เสาร์
08.00-16.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-16.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อังคาร
07.30-15.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พฤหัสบดี
07.30-15.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
ศุกร์
07.30-16.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
เสาร์
08.00-16.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top